Statut

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA TALENTU MALUCHA AKADEMIA SUZI”

Tekst jednolity po zmianach z dnia 19 listopada 2013 r.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Talentu Malucha Akademia Suzi” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Urszulę Izak i Marcina Konrada Malinowskiego zwanymi dalej „Fundatorami”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja może używać skróconej nazwy „Akademia Suzi”.

3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

 

§2

1. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 

§4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

 

§5

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

 

§6

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§7

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie kultury, muzyki, sztuk teatralnych i plastycznych w społeczeństwie i w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci małych.

2. Krzewienie kultury, muzyki, sztuk teatralnych i plastycznych wśród amatorów.

3. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnym profilu.

4. Promocja twórczości oraz inicjowanie przedsięwzięć artystycznych w kraju i poza jego granicami.

5. Działanie na rzecz animacji kultury i edukacji.

6. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej Akademii Suzi.

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

1.2. Koncertów, podróży artystycznych, sesji nagraniowych oraz spotkań, zajęć tematycznych, warsztatów i zgrupowań szkoleniowych.

1.3. Koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów muzycznych, warsztatów, pokazów, przedstawień teatralnych, wernisaży, konferencji, sympozjów, przeglądów, wymian z udziałem innych wykonawców.

1.4. Działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie upowszechniania kultury, muzyki, sztuk teatralnych i plastycznych.

2. Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji.

3. Wspieranie osób uzdolnionych i tworzenie grup twórczych.

4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami.

5. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, psychologami, trenerami i wolontariuszami.

 

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

 

§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset)  w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§12

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

3. Dochodów ze zbiórek publicznych,

4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

6. Odsetek kapitałowych.

 

§13

a. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

b. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami), w tym dochód pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej, może być przeznaczony i wykorzystany jedynie na działalność statutową Fundacji.

 

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

§15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji.

 

§16

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

 

§17

Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

 

§18

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

 

§19

1. Członkami Rady nie mogą być :

1.2. Członkowie Zarządu ani osoby pozostające  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

1.3. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.

3. Członek Rady zostanie odwołany  w przypadku:

3.1. Złożenia, skierowanej do Rady, pisemnej rezygnacji członka Rady z udziału w pracach Rady,

3.2. Istotnego naruszenia przez członka Rady postanowień statutu Fundacji,

3.3. Braku udziału Członka Rady Fundacji w posiedzeniach Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok.

4. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2, zapada większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności przynajmniej dwóch członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji może zwołać każdy Członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

6. W razie niemożliwości pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę spośród jej członków.

 

§21

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady, z głosem doradczym.

 

§22

Do kompetencji Rady należy:

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

5. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§23

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa i  Wiceprezesa, powołanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

3. Członek Zarządu zostanie odwołany przez Radę w przypadku:

3.1. Skierowania do Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,

3.2. Braku udziału Członka Zarządu Fundacji w posiedzeniach Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż rok,

3.3. Istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień statutu Fundacji.

4. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności przynajmniej dwóch członków Rady.

5. Członkiem Zarządu  nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§24

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji a jej Prezes lub Wiceprezes reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

2.1. Uchwalenie rocznego i trzyletniego planu działania Fundacji.

2.2. Sporządzenie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go Radzie.

2.3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

2.4. Ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

 

§25

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działający wspólnie.

2. W sprawach wynikających ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.

 

§27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. O posiedzeniu członkowie Zarządu mogą zostać poinformowani drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

 

§28

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zmiana statutu

 

§29

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu,  za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§30

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu, za zgodą Rady Fundacji.

 

§31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§32

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu (quorum),  za zgodą Rady Fundacji.

2. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

 

§33

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

Ta strona używa technologii zwanej ciasteczkami w celach m. in. zbierania informacji o odwiedzinach na stronie. Ustawienia dotyczące ciasteczek możesz zmienić z poziomu przeglądarki internetowej. Więcej infromacji

Ta strona używa technologii zwanej ciasteczkami w celach m. in. zbierania informacji o odwiedzinach na stronie. Ustawienia dotyczące ciasteczek możesz zmienić z poziomu przeglądarki internetowej.

zamknij